Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Calculus Software BV met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Calculus Software BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van deze website. Hoewel Calculus Software BV alles in het werk stelt om de informatie juist te laten zijn en misbruik te voorkomen, is Calculus Software BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden of worden gebruikt.

Copyright

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door Calculus Software BV slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Calculus Software BV hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

Privacy verklaring algemeen

Waarom een privacy verklaring? De aard van ons werk, namelijk het helpen bij of het op verzoek van en namens huisartsen afhandelen van hun declaraties, brengt met zich mee dat we met veel gegevens in aanraking komen. Van adresgegevens, praktijkgegevens tot gegevens die te maken hebben met de declaratie van een uitgevoerde verrichting bij de huisarts, dat kan allemaal nodig zijn om een goed en efficiënt declaratieproces voor de huisarts te kunnen verzorgen. Natuurlijk moet er de zekerheid zijn dat de gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat de privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met de gegevens die niet gewenst zijn. Daarvoor is deze privacy verklaring gemaakt. Hierin is te lezen hoe we met de gegevens omgaan.

Hoe werken we? We werken op twee manieren. Ofwel de huisarts kan bij ons software huren die hij of zij kan gebruiken om zelf te declareren. Het komt daarbij voor dat een huisarts er niet uitkomt, ons belt en ons vraagt eenmalig mee te kijken en te helpen. Ofwel een huisarts kan bij ons een dienst (declaratieservice) afnemen waarbij mensen van ons handelingen uitvoeren die moeten leiden tot het betaald krijgen van zijn vorderingen op een verzekeraar of een patiënt. In beide gevallen handelen we uit naam van de huisarts. We lichten de declaratieservice hier nader toe. Als een bij ons aangesloten huisarts zijn verrichtingen wil declareren, dan zendt hij deze declaraties via een (beveiligde) verbinding naar ons toe. Wij controleren deze declaraties, doen een controle op verzekeringsrecht en maken vervolgens met onze software van deze declaraties nota’s die we ofwel rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar indienen of bij de patiënt. Vervolgens worden de nota’s gevolgd en wordt gekeken of ze betaald zijn op de bankrekening van de huisarts. De huisarts ontvangt hiervan een voortgangrapportage. Nadat een nota betaald is worden de gegevens in een archief opgeslagen omdat de huisarts gehouden is aan wettelijke bewaartermijnen en andere boekhoudkundige regels. Wij behandelen die gegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken patiënten en de medisch specialisten op wie die gegevens betrekking hebben. Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De uitgangspunten van de Wbp, zorgvuldigheid, transparantie en beveiliging, worden door Calculus Software BV te allen tijde gewaarborgd. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Wij gebruiken anonieme statistische gegevens over ons proces om het proces te verbeteren.

Hoe worden gegevens bewaard? De gegevens worden bewaard in onze automatiseringssystemen. De door ons toegepaste systemen zijn uiteraard op moderne wijze beveiligd. Voor de toegang tot ons informatie- en declaratiesysteem, wordt gewerkt met zogenaamde certificaten.

Kennisneming van uw gegevens Wij leggen zelf geen gegevens van u vast, dat doet de huisarts namens wie wij handelen. Als u wilt weten welke gegevens in de door ons beheerde systemen over u zijn vastgelegd, dan kunt u zich wenden tot uw huisarts.

Vragen? Neem contact op als er naar aanleiding van deze privacy regeling nog vragen zijn. Onze contact gegevens vindt u elders op deze website.

Wijzigingen Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

 

Privacy verklaring app

De VIP app is bedoeld om, gebruikmakend van de mogelijkheden die mobiele apparaten bieden, de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en patiënt te verbeteren en de patiënt (meer) te betrekken in het zorgproces. De mogelijkheden die de app biedt zullen gaandeweg worden uitgebreid op basis van ervaringen over het gebruik en wensen van gebruikers. 

Door de app te gebruiken stemt u er mee in dat Calculus Software persoonsgegevens verwerkt en transporteert tussen u en andere personen in het zorgnetwerk. Calculus zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het zorgproces en statistische analyses over het gebruik die weer kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de app.

De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden die niet tot het zorgnetwerk behoren. De gegevens die u via de app verzendt worden versleuteld opgeslagen op de servers van Previder (ISO9001, ISO14001, odin27001) en op uw telefoon. De dataopslag bij Previder voldoet aan de strikte normeringen die gesteld worden aan de zorg. 

Nb. Gebruikers, zorgverleners en patiënten/mantelzorgers kunnen naar eigen inzicht delen van deze gegevens weer gebruiken in andere systemen (eigen agenda, eigen aantekeningen, huisarts informatiesysteem met patiëntdossier, etc.). Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van Calculus.

Calculus zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de gegevens veilig te verwerken. Om dit te bewaken is de app door de ‘Assuring Medical Apps’  divisie van Deloitte gecontroleerd.

Welke gegevens worden verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Apparaat type
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, vermits ze toestemming hebben van ouders of voogd
 • Burgerservicenummer (BSN)

Als u vragen heeft over het gebruik van de app of de gegevens die worden verwerkt, dan kunt u zich richten tot uw huisarts of casemanager.

Calculus doet, al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen, haar uiterste best de toegang tot de app en de gegevens die daarin zichtbaar zijn, continu beschikbaar te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Calculus, noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van de app resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.